Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 1

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 1

Üretim Sürecinde Cinsiyetin ve İşçinin Yaratılması

2022-06-28T18:10:28+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Sibel ERDOĞAN Tarih: 1 Ocak 2018 Kadın emeği ve bu emeğin küresel üretim zincirindeki işlevselliği üzerine gerek Türkiye’de gerekse de dünyada pek çok araştırma yapılmıştır White 2015; Eraydın ve Erendil 1999; Dedeoğlu 2007; Dedeoğlu 2010; Bair 2010; Freeman 2001; Mills 2003 . Bu araştırmalarda genel olarak, kadın emeğinin küresel sermaye açısından “ucuz”, “uysal” işgücü olarak görülmesi, kapitalist birikim için önemi ve ataerkil yapının kapitalizm ile ortaklıkları üzerinde durulmuştur. Salzinger de çalışmasında da bu konuları yinelemiştir ancak bunlara ek olarak fabrika içerisinde cinsiyete [...]

Üretim Sürecinde Cinsiyetin ve İşçinin Yaratılması2022-06-28T18:10:28+03:00

Avrupalı Cadıların Bostanları, İstanbullu Kocakarıların Çiçek Aşısı ve Cinchon Kontesinin Kınakına Ağaçları: Modern Tıp Tarihi Kadınları Neden Yazmadı?

2022-06-28T18:05:40+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nihan BOZOK Tarih: 1 Ocak 2018 Bu yazı, modern tıbbın tarihi yazılırken ve modern tıbbi bilgi üretilirken, kadınların sağaltım bilgisinin bu süreçlerin dışına atıldığını, ikincilleştirildiğini, görmezden gelindiğini ortaya koymaktadır. Makalenin takip ettiği argümana göre, modern tıp, objektiflik, kanıtlanabilirlik, akılcılık ve ilerlemecilik ilkeleri etrafında şekillenirken, kadınların eskilerden beri sözlü aktarımla, çıraklıkla biriktirdikleri sağaltım bilgisi, botanik bilgisi ve bakım bilgisi, bu ilkelere uymadıkları iddiası ile özellikle kayda geçirilmedi. Dahası, kadınların elinde tuttuğu tıbbi bilginin önemli bir bölümü modern tıbbın kaynaklarından birisi olarak değerlendirilmedi ve [...]

Avrupalı Cadıların Bostanları, İstanbullu Kocakarıların Çiçek Aşısı ve Cinchon Kontesinin Kınakına Ağaçları: Modern Tıp Tarihi Kadınları Neden Yazmadı?2022-06-28T18:05:40+03:00

Tanzanya’da Kadın Sünneti: Kadınların Toplumdaki Konumunun Yeniden Değerlendirilmesi

2022-06-28T18:01:30+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Josephine SHABANİ  Gemma TODD Tarih:  1 Ocak  2018 Kadın Sünneti hakkında birçok küresel tartışma yapılmıştır; ancak, kadın sünnetinin kadınlar ve kızlar üzerindeki etkilerine bakmak gereklidir. Bu makale, Tanzanya’da kadın sünneti pratiğine ve deneyimlerine odaklanır. Makale, Tanzanya’nın 2016 Demografi ve Sağlık Anketi’ni iki amaç çerçevesinde analiz etmektedir: 1 Kimler kadın sünneti açısından risk altındadır ve neden?; ve 2 kadın sünneti pratiği sonrasında gelecek sonuçlar nelerdir?: Bu kadınlar ne gibi ilişkilere girerler ve ne gibi sosyo-ekonomik statüler kazanırlar? Sonuçlar, görüşülen kadınlardan %10,48’nin kadın sünneti deneyimine sahip [...]

Tanzanya’da Kadın Sünneti: Kadınların Toplumdaki Konumunun Yeniden Değerlendirilmesi2022-06-28T18:01:30+03:00

Medeni Kanunun Bekleme Süresi İddet Müddeti İle İlgili 132. Maddesinin Kadın Hakları Ve Modern Tıptaki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi

2022-06-28T17:56:33+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar:Nüket PAKSOY ERBAYDAR , Aysun BALSEVEN ODABAŞI   Tarih: 1 Ocak 2018 Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi evlilik sona ermiş ise erkek için herhangi bir kısıtlama getirmezken; kadına evliliğin sona ermesinden sonra 300 gün geçmeden evlilik izni vermemektedir. Eğer bir kadın “bekleme müddeti” olarak ifade edilen bu süre içinde boşandığı eşi dışında bir başkası ile evlenmek isterse ancak mahkemeye başvurarak tıbben gebe olmadığını kanıtlayarak evlenme izni alabilmektedir. Medeni Kanun’da kadınlar için konulmuş olan boşanma sonrası bekleme süresi kadınlar açısından ayrımcıdır. Bu makale bekleme süresinin [...]

Medeni Kanunun Bekleme Süresi İddet Müddeti İle İlgili 132. Maddesinin Kadın Hakları Ve Modern Tıptaki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi2022-06-28T17:56:33+03:00

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Politikalarının Feminist Kökenleri

2022-06-28T17:50:53+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Gamze Yıldız ŞEREN KURULAR  Tarih: 1 Ocak 2018 Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının altında süregelen bir baskı ile tarih boyu yüz yüze kalmış kadınların hak arayış mücadeleleri yüzyıllar sürmüş ve bu çabaların ürünleri geç de olsa alınmaya başlamıştır. 1990’lı yıllarda ilk olarak Avustralya’da uygulanan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme TCDB de bu verilen mücadelelerin yirminci yüzyılda alınmış bir çıktısıdır. Kamu harcamalarının kadın ve erkeği eşit etkilemediğinin anlaşılması, kadınların kamusal ihtiyaçlarının farklılık arz etmesi, bilhassa çocuk bakım yükümlülükleri ve hane içi adaletsiz iş bölümü gibi [...]

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Politikalarının Feminist Kökenleri2022-06-28T17:50:53+03:00

Yasadışılığın Ötesi: Ermeni Kadınların Toplumsal Cinsiyet Temelli Güvencesizlikleri

2022-06-28T17:46:27+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Fatma Armağan TEKE LLOYD Tarih: 1 Ocak 2018 Göç literatüründe ilgi, devletlerin göçmenleri ‘yasadışı’ ilan eden dışlayıcı politikalarından devletlerin göçmenleri inceden inceye topluma entegre eden politikalarına yönelmiştir. Bu çalışma, sınır dışı etmekten çok müsamahaya dayanan bu tip bir göç rejiminin Türkiye’de göçmen kadınlara yönelik gelişimini incelemektedir. Türkiye’de Ermeni ev işçileri göçmen kadınlarla yapılan mülakatlara dayanarak bu çalışma yeni tip göç rejiminin yarattığı yasal belirsizlik durumunu incelemektedir. Bu durum, göçmenleri yasal bir aidiyet ile aidiyet olmama durumu ikileminde bırakmaktadır. Aynı zamanda makalede bu yasaya dayalı [...]

Yasadışılığın Ötesi: Ermeni Kadınların Toplumsal Cinsiyet Temelli Güvencesizlikleri2022-06-28T17:46:27+03:00

‘Taşra’ Üniversitesinde Feminist Pedagoji: Ne Kadar Mümkün?

2022-06-28T17:42:25+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: İlknur MEŞE Tarih: 1 Ocak 2018 Feminist pedagoji bastırılmış kadın sesini özgürleştirmek ve dünyayı değiştirmek hedeflerine sahiptir. Bu amaçla sınıf ile dış dünya ve pedagoji ile toplumsal değişim arasında organik bir bağ kurmaya, her türden tahakküm ilişkisini sorgulayarak azaltmaya çalışır. Bu, öğrencilerde toplumsal cinsiyete yönelik farkındalık yaratmaktan daha fazlasıdır ve bu nedenle ‘politik bir duruş’tur. Feminist pedagojinin diğer önemli özelliği, pratiklerinin ve hedeflerinin her sınıfta aynı şekilde uygulandığı kullanışlı bir ‘öğretim teknikleri seti’ olmamasıdır. Bağlam bağımlı bir özelliğe sahip olduğu için, feminist [...]

‘Taşra’ Üniversitesinde Feminist Pedagoji: Ne Kadar Mümkün?2022-06-28T17:42:25+03:00

Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı? : İşte Bütün Mesele Bu

2022-06-28T17:35:37+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Duygu ALTINOLUK Tarih: 1 Ocak 2018 Kadınlık ve erkeklik biyolojik olmaktan çok toplumsal bir üretimin sonucudur. Kadının toplumsal hayattaki konumlanışı, iş hayatı ve ev içi emek konularında bu toplumsal üretimin izlerini görmek mümkündür. Ev içi iş bölümünde kadın aleyhine işleyen yapı kadının iş hayatını da etkilemektedir. Bu bağlamda akademide kadının deneyimlediği cinsiyete dayalı baskılar, çalışmamın konusunu oluşturmaktadır. Kadının akademi yaşamında genelde cinsiyet ve özelde ise anneliği üzerinden yaşadığı rol çatışmalarını ortaya koymak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaca ulaşmak için Walby’nin patriyarka ve [...]

Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı? : İşte Bütün Mesele Bu2022-06-28T17:35:37+03:00

TBMM Birleşimlerinde Özgecan Aslan Cinayeti

2022-06-28T17:30:11+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Seçil DEREN Tarih: 1 Ocak 2018 Bu çalışma Özgecan Aslan cinayetinin TBMM birleşimlerinde milletvekilleri tarafından nasıl konu edildiğini ele almaktadır. Pek çok araştırma Özgecan Aslan cinayetini, daha genel olarak da kadına yönelik şiddeti, Ak Partili siyasetçilerin kamusal konuşmalarının cesaretlendirdiği muhafazakar ve erkek egemen zihniyetle ilişkilendirmektedir. Bu çalışma dört partiden siyasetçilerin TBMM birleşimlerindeki konuşmalarını inceleyerek muhafazakar ve erkek egemen söylemin izlerini aramaktadır. Bunu yaparken karma yöntemle içerik analizi yapılmıştır, başka bir ifadeyle hem nicel hem de nitel içerik analizi uygulanmıştır. Özgecan Aslan’ın adının [...]

TBMM Birleşimlerinde Özgecan Aslan Cinayeti2022-06-28T17:30:11+03:00

Heteronormatif Olmayan Bağlılıklar: J.M. Coetzee Özkurmacasında Melankoli ve Yakınlık

2022-06-28T17:21:46+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Esra SARIOĞLU Tarih: 1 Ocak 2018 Bu yazı J.M. Coetzee metinlerindeki gayri-heteronormatif bağlılıkları incelemeye imkân veren, duygular ve duygulanımsal yoğunlukları dikkate alacak kuramsal bir mercek öneriyor. Lauren Berlant’ın minör yakınlık kavramından ilham alan bu yeni yorumlama imkâni heteronormatif ilişkilerin gölgesinde büyüyen bağlılık ve aidiyet biçimlerine ışık tutuyor. Bu yazı bilhassa melankoli, arzu ve özlem duygularına odaklanarak J.M Coetzee’nin özkurmaca eseri Taşra Hayatından Manzaralar başlıklı üçlemesini inceliyor. Bu dinamikleri analiz ederken, duygu çalışmalarından, bilhassa varoluşçu ve fenomenoloji geleneklerindeki duygulara dair felsefi önermelerden, heteronormativite [...]

Heteronormatif Olmayan Bağlılıklar: J.M. Coetzee Özkurmacasında Melankoli ve Yakınlık2022-06-28T17:21:46+03:00
Go to Top