Yazarlara

Yazılar, DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Tüm yazılar Fe Dergi biçim yönergesine uygun olarak düzenlenmeli ve yazarla ilgili tüm bilgilerden arındırılmalıdır. Dergi biçim yönergesine göre hazırlanmamış yazılar incelemeye alınmayacaktır.

Yazı ile birlikte yazarlar, yazıyı gönderdikleri ilk tarihi, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme bilgilerini ve ORCID numaralarını içeren ayrı bir kapak sayfası dosyasını sisteme yüklemelidirler.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır.

Araştırma makalelerinin uzunluğu özet, anahtar kelimeler, sonnotlar ve referanslar dâhil olmak üzere 5000 – 7500 sözcük arasında olmalıdır. Yazı dilinden bağımsız olarak, tüm yazılar 150 sözcüğü aşmayan İngilizce ve Türkçe özet ile beş anahtar sözcük içermelidir.

Kitap değerlendirmelerinin uzunluğu 2500-4500 sözcük arasında olmalıdır. Kitap değerlendirmeleri, değerlendirilen kitabın önemi ve literatüre katkısı ile değerlendirmenin kitaba ilişkin yaklaşımını ve temel savını içeren 100 kelimeyi aşmayan bir özet ile birlikte gönderilmelidir.

Şeffaflığı sağlamak amacıyla, çok yazarlı makalelerin yazarlarından katkı rollerini (CRediT roles) belirten detaylı açıklamalar istemekteyiz. Örneğin, fikir oluşturma, tasarım, analiz, yönlendirme, dil bilgisi, yazılım gibi roller detaylı bir şekilde belirtilebilir, bu rollerle ilişkilendirilmiş görev ve sorumluluklar tanımlanabilir. Yazarlar, rolleri makalelerinin özel gereksinimlerine uygun şekilde kendileri de tanımlayabilirler.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Fe Dergi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.

Dergiye gönderilen yazıların ilk değerlendirilmesi yayın kurulu tarafından yapılır. Kurulun uygun gördüğü makaleler iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporları doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir ve durum yazara en kısa sürede bildirilir. Yazının yayımlanması yönünde bir olumlu bir olumsuz hakem görüşü gelmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilecektir. Aynı durum, yazarın hakem raporuna itirazı durumunda da geçerli olur.

Hakemlerin yazardan düzelti istemesi durumunda, gözden geçirilen makalenin en geç bir ay içinde DergiPark sistemi üzerinden dergimize ulaştırılması gerekmektedir. Hakem değerlendirmesi sonucunda yapılan değişikler hakemlerin önerisi doğrultusunda, tekrar hakem tveya yayın kurulu tarafından yeniden değerlendirilir. Makale yayımlanmadan evvel editörlerin son değerlendirmesinden geçer. Bu aşamada editörler makaleyi zenginleştirmek, dil ve anlatımını netleştirmek için önerilerde bulunabilir.

Aralık sayımız için makaleler en geç Eylül ayının başında, Haziran sayımız için ise en geç Mart ayının başında gönderilmiş olmalıdır.