Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Fe Dergi, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve kadın çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Fe Dergi bu alanlarda feminist eleştirel bir perspektifi benimseyen disiplinlerarası entelektüel üretim için zemin sunmayı amaçlar. Fe Dergi doğumda atanan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, yaşa, sınıfa, etnisiteye, ulusal aidiyete, dine, sağlamlığa, yaşa ve diğer toplumsal hiyerarşi biçimlerine dayalı yapısal eşitsizlikleri sorgular, bu eşitsizlikleri sonlandırmaya yönelik bilgi üretimini amaçlar. Fe Dergi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası bu doğrultuda şekillenmiştir ve derginin tüm paydaşlarını kapsar.

Fe Dergi makale kabulü ve yayın süreci için ücret talep etmez.

Fe Dergi açık erişimlidir. Okurlar veya kurumları dergiye para ödemeden erişebilirler; makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, basabilir ve bu metinlere bağlantı verebilirler. Dergide yayımlanan tüm makalelerden, akademik ilkelere uygun biçimde atıfta bulunarak faydalanabilirler.

Fe Dergi araştırma ve yayın etiği konularında Yayın Etiği Komitesi”nin (Committee on Publication Ethics – COPE) hazırladığı yönergeye bağlı kalarak hareket eder.

Fe Dergi yüksek akademik standartlarda feminist bilgi üretimi için tüm paydaşlardan COPE yönergesindeki ve aşağıdaki ilkelere bağlı kalmalarını beklemektedir.

Yazarlar cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, yaşa, sınıfa, etnisiteye, ulusal aidiyete, dine, engelliliğe, yaşa ve diğer toplumsal hiyerarşi biçimlerine dayalı yapısal eşitsizliklerin farkındadırlar.  Yazarlar, çalışmalarının araştırma, kaleme alınma ve dergimize ulaştırılma süreçlerinin söz konusu eşitsizliklere dayalı ayrımcılık ve şiddetten uzak yürütüldüğünü kabul eder ve güvence altına alırlar. Saha verisine dayalı araştırma makalelerinde, katılımcıların aydınlanmış onamlarının olduğunu kabul eder ve güvence altına alırlar.

Katılımcılardan veri toplanarak gerçekleştirilmiş; anket, mülakat, odak grup çalışması, deney, gözlem ve görüşme tekniklerinden biri veya daha fazlasını yöntem olarak kullanan, nitel ya da nicel tüm çalışmalardan Etik Kurul Onayı Raporlarını yüklemelerini talep etmekteyiz. 

Yazarlar çalışmalarında gerçek kişilerden söz ederken onlara zarar gelmesini engelleyecek biçimde gizliliklerini korumak konusunda hassasiyet gösterirler. Kişilerin açık bilgileri ancak yazılı izinleri bulunduğu sürece paylaşılabilir.

Çalışmalarının özgün olduğundan, kullanılan kaynaklara akademik kurallara uygun biçimde atıf yapıldığından ve metnin hiçbir şekilde intihal içermediğinden emin olmak tamamen yazarların sorumluluğundadır. 

Yazarlar intihalin, asıl kaynaktaki fikir veya argümanın birebir aynı sözcükler kullanılmasa dahi, doğru biçimde kaynak gösterilmediğinde de ortaya çıkabildiğinin bilincindedirler. Başka bir dilde üretilmiş bir eserin kaynak gösterilmeden makalenin üretildiği dile tercüme edilmesi de intihal kapsamına girmektedir.  İntihal tespit edilen makaleler yazarlara geri gönderilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Dergimize gönderilen makaleler, özgün bir araştırma verisine dayanmalı veya özgün bir kuramsal veya kavramsal tartışma yürütmelidir. Literatür taramasına dayalı makaleler, ele aldıkları konuya dair güncel literatürü en kapsamlı biçimde taramış olmalı, farklı görüş ve yaklaşımlara dengeli biçimde yer vermelidir. Nicel veriye dayalı çalışmalar, toplumsal cinsiyeti yalnızca bir değişken olarak kullanmamalı, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri sorgulayan eleştirel bir perspektif benimsemiş olmalıdır. 

Fe Dergi çift kör hakem değerlendirme sürecini kullanır. Yazarların kimliği makale yayımlanana kadar hakemlerden gizli tutulur. 

Hakemler,

-kör incelemenin tek amacının bilgi üretimini iyileştirmek olduğunu kabul ederler.

-yalnızca uzmanlık alanları dahilindeki makaleleri değerlendirirler.

– kendilerine değerlendirmeleri için ulaştırılan çalışmaları tarafsız bir biçimde, yalnızca yüksek akademik standartlar ve etik ilkeler çerçevesinde değerlendirirler.

-kör hakemlik sürecinin gerektirdiği gizliliği korurlar. 

-kendilerine değerlendirmeleri için ulaştırılan yayımlanmamış çalışmaları üçüncü taraflarla paylaşmazlar, yaygınlaştırmazlar.

– kendilerine değerlendirmeleri için ulaştırılan yayımlanmamış çalışmalara dair sosyal medya gibi kamusal platformlarda değerlendirmede bulunmazlar.

-değerlendirmelerini yalnızca dergi organları aracılığıyla, anonim olarak sunarlar. 

-yazarlarla çıkar çatışması veya çıkar birliği bulunduğunu düşündükleri durumlarda editörleri bilgilendirerek hakemlikten çekilirler. 

-raporlarında küçümseyici ve aşağılayıcı bir dil kullanmaktan imtina eder, yazarlarla eşit bir zeminde ilişkilendiklerini hatırda tutarlar.

-intihal tespit ettikleri takdirde editörleri bilgilendirirler. 

Fe Dergi editörleri gönderilen tüm çalışmaların incelenmesini ve yayın sürecinin Fe Dergi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. 

Fe Dergi’ye gönderilen çalışmaların yayımlanma kararı nihai olarak editörlere aittir ve yayımlanan makalelerden editörler sorumludur. Fe Dergi’nin akademik ve etik standartları sağladığından emin olabilmek amacıyla, dergiye gönderilen çalışmaların yayın kurulu onayı alındıktan sonra çift kör hakem incelemesinden geçtiğinden, makalelerin yayımlanması veya reddedilmesi kararlarının yalnızca üretilen bilginin özgünlüğü ve akademik standartlara uygunluğu dikkate alınarak verildiğinden emin olmak editörlerin sorumluluğudur.  Editörler, çift kör hakem değerlendirmesinde yazarların ve hakemlerin gizliliklerinin korunmasını sağlar. Reddedilen makalelerin hangi nedenlerle reddedildiğinin yazarlarla paylaşılması da editörlerin sorumluluğu altındadır. 

Editörler doğumda atanan cinsiyete ve toplumsal cinsiyet kimliğine, cinsel yönelime, yaşa, sınıfa, etnisiteye, ulusal aidiyete, dine, sağlamlığa, yaşa ve diğer toplumsal hiyerarşi biçimlerine dayalı ayrımcı yayın politikası uygulamadıklarını taahhüt ederler. Dergiye gönderilen tüm çalışmaların tarafsız biçimde, yukarıdaki sıralanan yapısal eşitsizlik biçimleri ve siyasal görüş, kurumsal aidiyet, akademik kıdem gözetilmeksizin tarafsız biçimde değerlendirilmesini sağlarlar. Editörler, yayın kurulu ve hakemlerin ayrımcı yaklaşımlarını ve taraflı tutumlarını engellemekle sorumludurlar. 

Eğer Fe Dergi’ye gönderilen bir çalışmanın yazarları ile editörler arasında çıkar çatışması varsa, çalışma bir Yayın Kurulu üyesi tarafından değerlendirilir. Editörler bu durumda, değerlendirme ve yayın sürecinden çekilirler.

Editörler yazarların gizliliğini korumakla yükümlüdür. Yayın kurulu ve hakemlerle birlikte, yayımlanmamış makalelerin yazarların izni olmaksızın yaygınlaştırılmayacağını taahhüt ederler. 

Fe Dergi yayın kurulu, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve kadın çalışmaları alanlarında uzman akademisyenlerden oluşur. Fe Dergi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası’na bağlı kalan 

Yayın kurulu,

-uzmanlık alanlarındaki çalışmalarla ilgili görüş bildirirler.

-çalışmaların değerlendirilmesi için tarafsız bir biçimde, yalnızca akademik uzmanlık çerçevesinde kalarak hakem önerisinde bulunurlar.

-kör hakemlik sürecinin gerektirdiği biçimde yazar ve hakem gizliliğini korurlar.

– yayımlanmamış çalışmaları üçüncü taraflarla paylaşmazlar, yaygınlaştırmazlar.

– yayımlanmamış çalışmalara dair sosyal medya gibi kamusal platformlarda değerlendirmede bulunmazlar.

– yazarlarla çıkar çatışması veya çıkar birliği bulunduğunu düşündükleri durumlarda editörleri bilgilendirerek makaleye ilişkin değerlendirme sürecinden çekilirler.

Yazarlardan makaleye ait intihal taramasını (intihalnet, turnitin, i-thenticate raporları) makaleleriyle beraber göndermeleri beklenmektedir. Benzerlik oranı  yüzde 15′ ten fazla olan  ve/veya tek bir kaynakla  yüzde 3’ten fazla örtüşen çalışmalar hakem sürecine girmemektedirler. Makale benzerlik oranının yüzde 10’dan fazla olmaması tercih ediyoruz.

Değerlendirme süreci devam eden ya da yayımlanmış bir makalede Fe Dergi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası’na uymayan veya akademik etik ilkelere aykırı bir halle karşılaşılmanız durumunda lütfen fejournal@gmail.com adresinden bizi bilgilendirin.