• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Miki Suzuki HİM
    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
    0000-0002-1426-8695

  • Tarih: 1 Haziran 2020

Bu makale, kadının esnek kapitalizm koşullarında istihdamının, onun güçlendirilmesindeki paradoksal etkisini tartışmaktadır. İhracata yönelik fabrikalar, çalışanlarını toplumun daha yoksul kesimlerindeki kadınlardan seçerler ve bu kadınların gelirleri, hanedeki yoksulluğu azaltmakta önemli katkı sağlar. Bununla birlikte, kadının ücretli işte çalışmasının onun güçlenmesindeki etkisi tartışmalı bir konudur. Birçok sosyalist-feminist eleştirel düşünür, ihracata yönelik sanayilerin sömürücü yönlerini vurgulamaktadır. Mikro düzeydeki çalışmalar, kadınların istihdam vasıtasıyla günlük yaşamdaki güçlenme deneyimlerine dikkat çekmektedir. Materyalist feminist bakış açısını ve Bourdieu’nün pratik teorisini kullanan bu makale, kadınların istihdamı ve güçlendirilmesi konusunda
son elli yıl içinde yapılmış tartışmaları incelemekte; kadınların ataerkil güç ilişkileri içindeki çok yönlü faillik deneyimlerini anlamaya çalışmakta ve sömürücü istihdam koşulları ve kadını güçlendirici deneyimleri arasındaki paradoksal ilişkiyi açıklamaktadır. Bu çalışmada savunulan, esnek çalışma koşullarının dünyadaki birçok kadını güçlendirirken aynı zamanda, bu güçlenmenin esnek kapitalizm ve ataerkilliğe hizmet ettiğidir.

Kadının istihdamı, güçlendirme, esnek kapitalizm, faillik, ataerkillik

Miki Suzuki HİM
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1426-8695