• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar:

  Binaz BOZKUR  This is me
  MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
  0000-0002-3821-7489
  Türkiye

 • Tarih: 

Kadınların güçlendirilmesi konusu önemi gittikçe artan bir konudur. Kadının güçlendirilmesi sosyal, ekonomik, kültürel, politik, yasal ve psikolojik birçok boyutu kapsamaktadır. Psikolojik güç ise diğer bütün güç alanlarını etkileme potansiyeli olan bir alandır. Bu çalışmanın amacı kadınlarda psikolojik güçlenmeyi ölçecek Türkçe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Geliştirilen ölçme aracının genel olarak kadınlardaki psikolojik güçlülüğü veya gücün artmasına ihtiyaç duyulan alanları belirlemesi hedeflenmektedir. Bu araştırma tarama modelinde yapılan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma gruplarını yaşları 18-53 arasında değişen 1010 kadın oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda dört alt boyut (Güçlülük/Savunuculuk, Benlik Saygısı, Eğitime Yaklaşım, Kısıtlayıcılık) ve 34 maddeden oluşan bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçekten alınan yüksek puan kadının psikolojik güç algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.

Toplumsal cinsiyet, kadının güçlendirilmesi, psikolojik güçlendirme, ölçek geliştirme