• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Çiğdem Yasemin ÜNLÜ

  • Tarih: 25 Aralık 2019

Bu çalışmada, ev dışında çalışması engellenen/yasaklanan kadınların bu engelleri/yasakları aşmak için buldukları çözümler irdelenerek, özel-kamusal arasında kalan kadınların kendilerine ev dışında çalışmak için açtıkları bir yarı-kamusal alan örneği olan terzi dükkânında bir alan araştırması yapılmıştır. Feminist yöntem perspektifinden beslenerek yürüttüğüm etnografik alan araştırmasında, katılımlı gözlem ve informel/yapılandırılmamış görüşmelerin yanında, 8 kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, kamusallaşması engellenen kadınların para kazanmak için kurdukları bu yarı-kamusal mekân dolayımıyla ataerkil tahakkümle olan ilişkilerinde direnme ve güçlenme imkânları bulduklarını; aynı zamanda mekânın kadınlar arası sosyalleşme ve deneyim paylaşımı yapılan bir alan olarak farklı kadınların karşılaşmalarını sağlayan bir etkileşim alanı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, bu çalışma özel-kamusal ikiliğinin açıklamakta yetersiz kaldığı kadın kamusallığını bu türden alanlar üzerinden düşünmenin ve tartışmanın önemine dikkat çekmektedir.

Ataerkil iktidar, yarı-kamusallık, feminist etnografi

Çiğdem Yasemin ÜNLÜ