• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Tülay KAYA

  • Tarih: 1 Haziran 2018

Toplum merkezleri yerleşim evleri , on dokuzuncu yüzyıl Amerika’sında endüstriyel gelişmelerin kent yaşamında yarattığı sosyal, kültürel ve politik çalkantıların kavranmaya ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı bir dönemde kurulmuş olan toplumsal reform amaçlı kurumlardır. Kadınların aktif olduğu bu kurumların hedef kitlesi, kent yaşamında yaşanan sorunların kaynağı olarak görülen göçmenler ve fakir işçi sınıfıdır. Kadınlar için toplum merkezleri, günün koşullarında toplumsal cinsiyet rollerinin belirleyiciliğinde, kamusal alanda en görünür olabildikleri kurumlar olarak öne çıkar. İyi eğitimli ve üst sınıf kadınların aktif rol üstlendiği toplum merkezlerinden biri de, kurucuları arasında Jane Addams’ın bulunduğu Hull House’dur. 1889’da, Chicago’nun yoksul bir mahallesinde kurulan Hull House, kent yaşamının düzenlenmesine ilişkin girişimleriyle ABD’de kadınların kamusal alanın aktörlerine dönüşmelerinin en erken adımlarından biriydi. Hull House deneyimi bu yönüyle bu çalışmanın konusudur. Bu bağlamda, Addams’ın diğer gönüllü sakinlerle birlikte Hull House’da yürüttüğü faaliyetlerin, ABD’de kadınların on dokuzuncu yüzyılda toplumsal cinsiyet bariyerlerinin aşılarak kamusal alanın aktörlerine dönüşmelerine katkısı ele alınacaktır.