Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 1

Yıl 2019 – Cilt 11 – Sayı 1

Edebiyat, Hastalıkları Yaşama Döndürebilir mi? Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat Romanı Örneği

2022-06-30T11:29:20+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Nihan BOZOK Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu yazıda, ilk olarak, uzun süredir tıbbın anlatım diline sıkışıp, yaşamdan uzaklaşan hastalıkların, edebiyatın imkânları sayesinde tekrar yaşama döndürülebileceği fikrini öne sürüyorum. Bu düşünceyi, Peride Celal’in 1970’li yılların sonunda yazdığı Üç Yirmidört Saat romanında takip ediyorum. Edebiyat metinleri tıbbi raporların, tıbbi görüntüleme tekniklerinin ya da tıp kitaplarının yapamayacağı şeyleri yapabilirler. Bir hastalığın etrafındaki insani deneyimi, bedeni, hafızayı, kimliği, sınıfı, kişisel ve toplumsal tarihi anlatabilirler. Hastalığı, tarihsel, mekânsal, kişisel ve duygusal bir ilişkiler ağının içine yerleştirebilirler. Peride [...]

Edebiyat, Hastalıkları Yaşama Döndürebilir mi? Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat Romanı Örneği2022-06-30T11:29:20+03:00

Feminist Yöntemi Alan Deneyimleri(m) Üzerinden Tartışmak

2022-06-30T11:26:01+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Çiğdem Yasemin ÜNLÜ Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu makalede, feminist yöntemi, Bursalı Terzilerle ilgili etnografik araştırmam kapsamında yaşadığım alan deneyimleri üzerinden tartışıyorum. Çalışmamda, Bursa’daki bir terzi dükkânını yarı-kamusal alan olarak okuyarak, kadınların bu mekânı nasıl deneyimlediğini araştırdım. Bu makalede, öncelikle alana çıkarken feminist yöntem bağlamında araştırmamı yöntemsel olarak nasıl konumlandırabileceğime dair sorgulamalarımla işe başlıyorum. Ardından, araştırmacı-araştırılan ilişkisine dair alan deneyimlerim üzerinden yürüttüğüm tartışma ve yazma sürecinde karşı karşıya geldiğim sorularla devam ediyorum. Bu makale ile feminist yöntem tartışmalarına ve araştırmacının sesini duyurmayı [...]

Feminist Yöntemi Alan Deneyimleri(m) Üzerinden Tartışmak2022-06-30T11:26:01+03:00

Kendi Adına Konuşan Kadınlar: Sahnedeki Kadınların Otobiyografik Anlatısı Üzerine

2022-06-30T11:22:40+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Emine UZUN AVCİ Tarih: 26 Mayıs 2019 Türkçe yazına bakıldığında sahnedeki kadınların, yoğunluklu olarak da tiyatrocu kadınların otobiyografilerini yazdıklarını görüyoruz. Sıra dışı hayatlar yaşamış, televizyon öncesi dönemin yıldızları olan tiyatro oyuncusu kadınlar, 90’lı ve 2000’li yıllarda otobiyografilerini yazmışlar ve anı kitapları kaleme almışlardır. Bu çalışma bağlamında Türkiye tiyatrosunun dört önemli kadın oyuncusu olan Macide Tanır, Şirin Devrim, Gülriz Sururi ve Nedret Güvenç’in otobiyografik metinleri ele alınmaktadır. Çalışmada, 1922-1930 yılları arasında doğmuş, aynı kuşak olarak değerlendirilebilecek dört oyuncu kadının, benzer bir toplumsal alanda [...]

Kendi Adına Konuşan Kadınlar: Sahnedeki Kadınların Otobiyografik Anlatısı Üzerine2022-06-30T11:22:40+03:00

Bir Söylemin Ortaya Çıkışı veya Oryantalist Söylemin Tekrarlanan Eklemlenmeleri: Türkiye’de Kadın ve İslam üzerine İlk Etnografiler

2022-06-30T11:19:27+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Petek ONUR Tarih: 26 Mayıs 2019 Türkiye’de kadın ve İslam arasındaki ilişkinin etnografik çalışmalara konu olması 1980’lerin başlarına dayanan yakın bir tarihi vardır. Carol Delaney, Julie Marcus ve Nancy ve Richard Tapper’ın yaptığı etnografik çalışmalar araştırma soruları ve analizleri bakımından sahip oldukları birçok ortak noktayla, bu alandaki ilk söylemsel dönemi oluşturur ve ortak noktalarının en önemlisi İslami kurallarla Türkiye’de toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin nasıl meşrulaştığına dair iddialarıdır. Bu çalışma, Batılı etnomerkezcilik, Oryantalizm ve Batılı feminizme dair eleştirilere ve Michel Foucault’nun bilgi, söylem ve [...]

Bir Söylemin Ortaya Çıkışı veya Oryantalist Söylemin Tekrarlanan Eklemlenmeleri: Türkiye’de Kadın ve İslam üzerine İlk Etnografiler2022-06-30T11:19:27+03:00

Din ve Kadın İlişkisinin Kesişiminde Türkiye’deki Göçmenlerin Entegrasyon Politikaları

2022-06-30T11:15:07+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Zehra YILMAZ Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu makale Türkiye’nin Suriyelilere yönelik uyguladığı entegrasyon politikalarında kadın ve din meselesinin birbiriyle kesiştiği alanlara odaklanmaktadır. Zira kadın meselesi, ev sahibi topluma entegrasyon sürecinde göçmenler için travmatik bir biçimde kopuş yaşadığı kendi toplumuna ait kültürün bir imgesi olarak önem kazanır. Geleneksel değerler ve köken bağı çoğu zaman kadınlar üzerinden sürdürülür. Bu süreçte de din ve kadın ilişkisi anlamlı bir birliktelik içinde ele alınır. Makale bu birlikteliğin entegrasyon politikalarına etkisine eğilmektedir. Öte yandan, kadınların bulundukları ülkeye entegrasyonu [...]

Din ve Kadın İlişkisinin Kesişiminde Türkiye’deki Göçmenlerin Entegrasyon Politikaları2022-06-30T11:15:07+03:00

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Temelli Mühendis Kültürünün Dönüşümü

2022-06-29T18:09:47+03:00

First Language: Turkish Subjects:  Women's Studies Journal Section: Research Article Authors: Ezgi Pehlivanli Kadayifci Dates: 26 Mayıs 2019 Bu çalışmada, “ Toplumsal Cinsiyet Temelli Mühendislik Kültürü” kavramsal aracını kullanarak, yakın zaman Türkiye’sinde toplumsal cinsiyet temelli mühendislik kültürünün inşasını anlamaya çalıştım. Mühendislik mesleği toplumsal olarak saygın bir meslek olarak inşa edilmiştir ve fakat bu mesleği icra edenler ile ilgili idealize edilen imge toplumsal cinsiyet temellidir. Bu çalışmada ele alınan iki ayrı yaş grubundan mühendisler arasında iki ayrı algı farklılığı yaratmaktadır. İlki, geç yaş grubu mühendisler için mühendislik mesleği Türkiye’de saygınlığını kaybetmiş, ancak yıllar içinde kadın [...]

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Temelli Mühendis Kültürünün Dönüşümü2022-06-29T18:09:47+03:00

Siyasi Partilerde Cinsiyetin İzini Sürmek; AKP, CHP, MHP ve HDP Örnekleri

2022-06-29T15:03:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Esra ARSLAN Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu araştırmada amacım; siyasi partilerdeki ideolojik ve politik farklılıklara rağmen toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin farklı siyasi partilerde benzer biçimde kurulup kurulmadığını ve bu eşitsizliklerin arka planındaki dinamiklerinin siyasete eşit katılımı nasıl etkilediğini açıklamaktır. Feminist metodoloji ile desenlenmiş bu çalışma, 2016 Ağustos ve 2017 Ocak ayları arasında Mersin ve Adana illerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe temsilciliklerinde aktif siyaset yürüten farklı sosyodemografik özelliklere sahip otuz kadın ile [...]

Siyasi Partilerde Cinsiyetin İzini Sürmek; AKP, CHP, MHP ve HDP Örnekleri2022-06-29T15:03:45+03:00

Cinsiyet, Kötülük ve Beden: Femme Fatale İmgesinin Kültürel İnşası

2022-06-29T14:58:24+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Murat ARPACI Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu çalışma femme fatale imgesinin toplumsal, politik ve kültürel olarak nasıl inşa edildiğini ele almaktadır. 19. Yüzyıldan günümüze başta resim, edebiyat ve sinema olmak üzere çok farklı yazınsal ve görsel alanda üretilmiş eserlere konu olan femme fatale karakteri, modern toplumun cinsiyet rejimi ve beden politikaları hakkında tartışma yapmamızı sağlayan düşünsel hatlar içermektedir. Femme fatale’in inşası, ataerkil yapının, modernleşmeyle birlikte kamusal alanda daha fazla yer alan kadın öznelliğine karşı geliştirdiği endişelerin, korkuların ve reflekslerin bir ürünü olarak [...]

Cinsiyet, Kötülük ve Beden: Femme Fatale İmgesinin Kültürel İnşası2022-06-29T14:58:24+03:00

Hukukun Öncü Kadınları: Türkiye’de Kadınların Hukuk Mesleğine Girişi Üzerine Bir İnceleme

2022-06-29T14:56:26+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Emine BALCI Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu makalede, Türkiye’de hukuk fakültesine kabullerinde kadınlara sağlanan fırsat eşitliğinin, mesleğe kabulde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına dayanan engeller nedeniyle devam ettirilmediği argümanıyla, kadınların hukuk mesleklerine girişinin tarihsel süreci toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz edilmiştir. Osmanlı’da başlayan Batılılaşma hareketi, Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki hukuk mesleklerinin değişimini de etkilemiştir. Kemalist ideoloji ve feminizm bu çalışmada aktarılan hukukun öncü kadınları üzerindeki ana belirleyicilerdir. Bu çalışmada kadınların hukuk fakültesine girişi ve mezuniyet sonrasında hukuk mesleklerine adım atarken karşılarına çıkan engeller toplumsal cinsiyet [...]

Hukukun Öncü Kadınları: Türkiye’de Kadınların Hukuk Mesleğine Girişi Üzerine Bir İnceleme2022-06-29T14:56:26+03:00

Kadın Homososyalliğinin Dönüşümü ve Refet Romanında Kadın Dostluğu

2022-06-29T14:54:29+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ezgi SARITAŞ Tarih: 26 Mayıs 2019 Bu makalede on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başında kadın homososyalliğine ilişkin dönüşen söylemler üzerinde durulduktan sonra, Fatma Aliye’nin Refet (1898) romanı incelenecektir. Bu dönemde erkek entelektüeller kadın homososyalliğini cehaletle, geri kalmışlıkla ve kadın homoerotizmi ile özdeşleştirirken kadınlar, hetero-romantik aşk ve arkadaşlığa dayalı evlilik idealinden, erkek dostluğundan ve vatansever yoldaşlık düşüncesinden olduğu kadar akrabalık ve hane içi bağlardan öğeler alarak yeni bir dostluk kavrayışını şekillendiriyordu. Fatma Aliye, Refet’te heteroseksüel evlilikten kaçmayı mümkün kılacak, hiyerarşik kadın [...]

Kadın Homososyalliğinin Dönüşümü ve Refet Romanında Kadın Dostluğu2022-06-29T14:54:29+03:00
Go to Top