Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 2

Yıl 2021 – Cilt 13 – Sayı 2

Siborg’lar, Yoldaş Türler ve Başka Yerler: Haraway’ın Spekülatif Masallaştırmalarında Dönüşüm Arayışı

2022-08-08T01:30:19+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ece ÖZTAN  (Primary Author) Türkiye Tarih:  Bu yazı feminizm, ütopyalar, insan sonrası ve toplumsal cinsiyet sonrası bir özne arayışına ilişkin düşünsel bir patikanın izini sürmeye çalışıyor. Donna Haraway’ın Siborg Manifestosu’ndan Chutulasen’e uzanan yolda geliştirdiği figürlerin, pandeminin orta yerinde iyi bir hayat tahayyülüne ilişkin olanaklarına değiniyor. Bu çerçevede, doğa/kültür, biyolojik-teknolojik, fiziksel olan olmayan, insan-hayvan ikilemine düşmeden özcü olmayan bir öznelliğin tanımlanması konusunda Haraway’ın sunduğu çerçeveyi gözden geçiriyor. Siborg Manifestosu’ndan itibaren Haraway’ın önümüze koyduğu siborg, yoldaş türler, spekülatif masallaştırmalar, Khtulusen gibi figür ve nosyonlara; ekolojik [...]

Siborg’lar, Yoldaş Türler ve Başka Yerler: Haraway’ın Spekülatif Masallaştırmalarında Dönüşüm Arayışı2022-08-08T01:30:19+03:00

Hassas Gruplarla Sahada Çalışmak: Şehit Anneleri ile Görüşme Deneyimleri

2022-08-05T16:24:10+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Esra GEDİK  YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3192-2107 Türkiye Tarih:  Bu çalışmada amacım saha çalışması sırasında karşılaştığım sorunlar ve araştırmam sırasında ve sonrasında edindiğim deneyimler ışığında kadın bir araştırmacı olarak hassas gruplarla alan araştırması nasıl yapılır göstermektir. Bu amaçla yüksek lisans tez araştırmam için görüşme yaptığım “şehit anneleri” ile olan deneyimlerimi farklı başlıklar altında toplayarak analiz ettim. Bu analiz sonucunda içerlikli ve dışarlıklı olmak konumlarının sabit konumlar olmadığını, araştırmanın gidişatına göre sürekli değişebileceğini, erkek yoğun ortamlarda kadın bir araştırmacı olarak araştıran ile araştırılan arasındaki [...]

Hassas Gruplarla Sahada Çalışmak: Şehit Anneleri ile Görüşme Deneyimleri2022-08-05T16:24:10+03:00

Akışkan Kırılganlıklar Ekseninde İranlı Mülteciler: Emek ve Toplumsal Cinsiyet

2022-08-05T16:24:49+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Aslican KALFA TOPATEŞ  (Primary Author) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Tarih:  İçinde bulunduğumuz küresel çağ, çok katmanlı göç süreçleri üretmekte ve mültecilik son zamanlarda en yaygın göç formu olarak dünya gündemindeki yerini almaktadır. Risklerle örülü ve akışkan özellikler gösteren geç kapitalizmin göçmenler için yarattığı çeşitli dezavantajlar, kadın ve LGBTİ bireyler başta olmak üzere mültecileri daha derinden etkilemektedir. Göçün küresel bağlamıyla oluşan yeni toplumsallıklar, bireylerin çalışma ve gündelik yaşamdaki kişisel deneyimlerine sızarak öznelliklerini dönüştürmektedir. Bu araştırma sözü edilen gerçekliklerden yola çıkarak Sara Ahmed’in kırılganlık ve Zygmunt [...]

Akışkan Kırılganlıklar Ekseninde İranlı Mülteciler: Emek ve Toplumsal Cinsiyet2022-08-05T16:24:49+03:00

Sosyal Sermaye ile Geleceğini Güvence Altına Almak: Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Çalışan Suriyeli Mülteci Kadınlar Örneği

2022-07-22T00:43:47+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Cansu AYDIN  (Primary Author) 0000-0002-5738-1591 Türkiye Tarih:  Sosyal sermaye çalışmalarına bir toplumsal cinsiyet perspektifi getirmeyi amaçlayan bu çalışma, Suriyeli mülteci kadınların köprü oluşturan, bağlayıcı ve birleştirici olarak gecen farklı türlerdeki sosyal sermayeleri Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarsındır is bulmak için kullanıp kullanmadığını ve kullanıyorlarsa nasıl kullandıklarını nitel yöntemleri kullanarak incelemektedir. Analiz edilen veriler, Gaziantep’te insani yardım sektöründe çalışan 16 Suriyeli mülteci kadınla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca, Suriyeli mültecilere iş bulma amacıyla kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşunun ofis müdürüyle de bir [...]

Sosyal Sermaye ile Geleceğini Güvence Altına Almak: Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Çalışan Suriyeli Mülteci Kadınlar Örneği2022-07-22T00:43:47+03:00

Harem mi Haram mı? Kadınların Mekânsal Özgürlüğünün Kıskaçları

2022-08-05T16:26:18+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Güldane MİRİOĞLU  (Primary Author) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3191-5935 Türkiye Tarih:  Bu çalışmanın amacı cinsiyete dayalı mekânsal sınırları inşa eden çok boyutlu bileşenlerin kesişimselliğini anlamaktır. Çalışmada toplum ile mekân ve beden kesişimselliği, Balıkesir kentinde kadınlara özel bir kafe örneğinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında kafenin ilk işletmecisi (K1), kafenin açılışında ona yardımcı olan kadın arkadaşı (K2) ve kafeyi kadınlara özel kına gecesi organizasyon faaliyetlerine yönelik bir işletmeye dönüştüren şimdiki işletmecisi (K3) olmak üzere 3 kişi ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşme, görüşülen kişilerin bilgisi dâhilinde ses kaydına [...]

Harem mi Haram mı? Kadınların Mekânsal Özgürlüğünün Kıskaçları2022-08-05T16:26:18+03:00

Halkla İlişkilerdeki “Sosyo-Kültürel Dönüşüm”e Kampanyalar Üzerinden Bakmak: #KıyafetimeKarışma Kampanyası Üzerine Bir İnceleme

2022-07-22T00:37:09+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Ebru AKÇAY  (Primary Author) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4792-9680 Türkiye Tarih:  Halkla ilişkilerdeki “sosyo-kültürel dönüşüm” halkla ilişkilere egemen olan işlevsel ve yönetsel yaklaşımdan teorik ve metodolojik değişime işaret etmektedir. Sosyo-kültürel dönüşüm perspektifi, halkla ilişkilerin toplumsal bir pratik olduğunu öne sürer ve halkla ilişkilerin anlamların üretildiği “etkileşim mevkii” olarak kavramsallaştırılmasını önerir. Halkla ilişkilere yönelik sosyo-kültürel yaklaşımdan yararlanan bu çalışma halkla ilişkilerin geçirdiği dönüşümü kamuların halkla ilişkiler kampanyalarına katılımı bağlamında incelemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, çalışmada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017’de kadınların katılımıyla gerçekleştirdiği #KıyafetimeKarışma kampanyası, halkla [...]

Halkla İlişkilerdeki “Sosyo-Kültürel Dönüşüm”e Kampanyalar Üzerinden Bakmak: #KıyafetimeKarışma Kampanyası Üzerine Bir İnceleme2022-07-22T00:37:09+03:00

Kadınlarda Kendini Susturma: Çevre, Annelik Deneyimi, Eğitim ve İlişki Durumunun Rolü

2022-07-22T00:32:45+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Meva DEMİR KAYA  (Primary Author) Atatürk Üniversitesi Türkiye Figen ÇOK  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Türkiye Tarih:  Kadınlar yakın ilişkilerinde herhangi bir çatışmadan kaçınmak ve ilişkilerini güvenceye almak amacıyla kimi zaman başkalarının istek, ihtiyaç ve beklentilerini kendininkinin önünde tutarak, geride kalarak kendilerini susturmaktadırlar. Bu ilişkisel sürece kadınların sahip oldukları duygu ve düşünceler ile çevresel faktörler eşlik edebilir. Bu araştırmanın amacı genç kadınların kendini susturmalarını iki farklı kentte yaşayan kadınlar üzerinde eğitim düzeyi ve ilişki durumu açısından incelemektir. Araştırma İstanbul ve Erzurum’dan eğitime devam eden ve etmeyen [...]

Kadınlarda Kendini Susturma: Çevre, Annelik Deneyimi, Eğitim ve İlişki Durumunun Rolü2022-07-22T00:32:45+03:00

Pınar Kür’ün Polisiye Üçlemesinde Queer Anlatı Stratejileri

2022-08-05T16:28:56+03:00

Birincil Dil: Türkçe Konu:  Kadın Araştırmaları Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri Yazar/lar: Merve Esra ÖZGÜRBÜZ  (Primary Author) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 0000-0002-0616-5071 Türkiye Tarih:  Eril ve mutlak yapısıyla bir baskı unsuruna dönüşen klasik polisiyenin yazınsal yollarla klişe tipler yaratması ve bu tipleri normalleştirmesi, türün queer’leştirilmesine imkân tanımaktadır. Pınar Kür, ataerkil sistemin cinsiyet ve cinsel yönelim farklılıklarına yüklediği eksiklik mantığından kurtulma mücadelesini edebiyat aracılığıyla veren yazarlar arasındadır. Yazarın polisiye roman üçlemesinde, dışlanan kimliklere söz hakkı verilmemesi ve bahsi geçen kimliklerin heteroseksüel erkeğin iktidarında kurgulanan ötekiler olması durumları ile iki kutuplu [...]

Pınar Kür’ün Polisiye Üçlemesinde Queer Anlatı Stratejileri2022-08-05T16:28:56+03:00
Go to Top