Arşiv

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 2

2024-04-29T19:13:43+03:00

2018.10.2.  güz DERGİPARK Makaleler Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Egemenlik ve Hukukun Ötesinde Alternatif Bir Faillik - Alev ÖZKAZANÇ Özkan AGTAŞ Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Farkındalık Yaratmayı Amaçlayan Fotoğraflardaki Görsel Şiddet - Tuğba TAŞ Etin Cinsel Politikası: Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuramın Dayanakları Üzerine Bir Okuma - Derya Gül ÜNLÜ Türkiye’de Ataerkillik, Kapitalizm ve Erkeklik İlişkilerinde Biçimlenen Babalık - Mehmet BOZOK Toplumsal Bir İnşa Olarak Babalık: Annelerin Yaşam Öykülerinde Baba İmgesi - Büşra KOCATEPE Sabiha BİLGİ Homososyal Birliktelik Örneği Olarak Mahalleyi Korumak: Sıfır Bir Dizisinde Erkeklik Halleri - Esra GEDİK Dindar [...]

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 22024-04-29T19:13:43+03:00

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 1

2022-12-22T13:55:34+03:00

2018.10.1.  bahar DERGİPARK Makaleler Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Dildeki Performatif ve Yaralayıcı Dil - Alev ÖZKAZANÇ Özkan AGTAŞ Gore Vidal’in "Kent ve Tuz" Eseri’nin Kuir Kültürü ve Camp Talk Çevirisi Üzerinden Çeviri Eleştirisi - Feyza SOLMAZ Heteronormatif Olmayan Bağlılıklar: J.M. Coetzee Özkurmacasında Melankoli ve Yakınlık - Esra SARIOĞLU TBMM Birleşimlerinde Özgecan Aslan Cinayeti - Seçil DEREN Kadın Olmak mı, Akademisyen Olmak mı? : İşte Bütün Mesele Bu - Duygu ALTINOLUK ‘Taşra’ Üniversitesinde Feminist Pedagoji: Ne Kadar Mümkün? - İlknur MEŞE Yasadışılığın Ötesi: Ermeni Kadınların Toplumsal Cinsiyet Temelli Güvencesizlikleri - [...]

Yıl 2018 – Cilt 10 – Sayı 12022-12-22T13:55:34+03:00

Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 2

2022-12-22T13:50:09+03:00

2017.9.2.  güz DERGİPARK Makaleler Kürtaj Yasasının Arkeolojisi: Türkiye’de Kürtaj Düzenlemeleri, Edimleri, Kısıtları ve Mücadele Alanları - Hazal ATAY Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği - Raşit ÇELİK Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası - Nisan KUYUCU Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği - Beril UĞUZ Karagöz ve Geç Osmanlı İstanbul’unda Evlilik, Aile ve Toplumsal Cinsiyet - D Burcu EĞİLMEZ Satı Beg Sati Bik ve İlhanlı Sonrası Orta Doğu - Nilgün DALKESEN “Başkanlık için Wonder Woman!”: 2016 Amerikan Başkanlık Seçimleri, Hillary Clinton ve Feminist Gelecek [...]

Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 22022-12-22T13:50:09+03:00

Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 1

2022-12-22T13:48:50+03:00

2017.9.1.  bahar DERGİPARK Makaleler Fotoğrafın Gör Dediği: Aile Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz Denemesi - Selda TUNCER Kesişen Kimlikler Ekseninde Bir Konum Tartışması: Bir Kadın Araştırmacının Türkiye’de Yaşayan Rus Göçmen Kadınlarla Karşılaş masından Notlar - Ayla DENİZ Erendiz Atasü’nün Romanlarında, Bedenin, Doğurganlığın ve Anneliğin İzini Sürmek - Derya Şayman KAYLI Feminist Etik Açısından Cinsellik ve Üreme: Fetüsün Bireyliği ve Kadının Beden Bütünlüğü - Ayşe DAYI Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi - Simel PARLAK, Halil EKŞİ Bizim Büyük Çaresizliğimiz: Firari Geçmişin Anlatıda Temsili - [...]

Yıl 2017 – Cilt 9 – Sayı 12022-12-22T13:48:50+03:00

Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 2

2022-12-22T13:43:21+03:00

2016.8.2. güz DERGİPARK Makaleler Erkekler De Ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik İnşası ve Şiddet Döngüsü - Gizem ÇELİK  Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi - Alev ÖZKAZANÇ Erman Örsan YETİŞ Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri - Atilla BARUTÇU Naz HIDIR Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım - Leyla Bektaş ATA Kadın Araştırmacıların Erkek-Dominant Sahada Çalışması Mümkün Mü? - Lülüfer KÖRÜKMEZ Bakım/Özen Etiği Ve Eğitim Felsefesinde Feminizm Temelli Bir Yaklaşım - Raşit ÇELİK Mutsuz Evlilikten Tehlikeli Flörte: Feminizm, Neoliberalizm Ve Toplumsal Hareketler - Görkem AKGÖZ [...]

Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 22022-12-22T13:43:21+03:00

Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 1

2022-12-22T13:41:57+03:00

2016.8.1. bahar DERGİPARK Makaleler Nasyonal sosyalizm’de kadın: Mağdurluk ile faillik arasında tarihsel bir tartışma - Fatih KESKİN  Canavarlaş tırıl an kent sokakları: kadının kent deneyimi üzerine bir değerlendirme - Derya ACUNER Unutma ve anımsama arasında geçmişin eril inşası: Çaykara’da kadın olmak ve geçmişin reddi - Gülmelek DOĞANAY 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile İncelenmesi - Ebru İNAL Nüket PAKSOY ERBAYDAR Ev-içindeki fabrikanın işçileri - Fatma Özlem TEZCEK Özlem POLAT Ev-eksenli çalışan kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarına ilişkin bir saha araştırması: Denizli ili örneği - Hasan ASLAN [...]

Yıl 2016 – Cilt 8 – Sayı 12022-12-22T13:41:57+03:00

Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 2

2022-12-22T13:37:01+03:00

2015.7.2.  güz DERGİPARK Makaleler Cumhuriyet'in ilk yıllarında siyasi atmosfer ve dönem dergilerinde kadın düşüncesi 1923-1925 - Ümüt AKAGÜNDÜZ   “Kasların efendisi”: Men’s Health dergisinde fitness söylemi - İlknur HACISOFTAOĞLU Safter ELMAS İlk kültürel gereç çuval ise: Erkeklik ve et yemenin kesişimselliğinde bilimsel anlatıların kuruluşu - Ezgi BURGAN Soyadım kimliğimdir: hegemonik erkeklik ile Medeni Kanun’un 187. maddesi arasındaki ilişkiye eleştirel bir bakış - Özden Melis ULUĞ Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri - Özge Sanem Özateş GELMEZ Kadınlık, annelik, gönüllü çocuksuzluk: Elisabeth Badinter’den Kadınlık mı Annelik [...]

Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 22022-12-22T13:37:01+03:00

Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 1

2022-12-22T13:35:39+03:00

2015.7.1. bahar DERGİPARK Makaleler Kent içi yoksul alanların dönüşümüne feminist bakış: Ankara-Aktaş mahallesi örneğinde ‘imkânsız medeniyet’ TOKİ - Burcu HATİBOĞLU EREN  Genç kadın emeği ve sermaye arasındaki pazarlık: devlet, emek piyasası ve aile bağlamında bir işsizlik analizi - Canet T. SARITAŞ ELDEM Küresel yoksulluk içinde kadın yoksulluğu, küresel kadın hareketi içinde yoksulluk odaklı STK’lar - Betül YARAR Türkiye’de, ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar ve ekonomik şiddet - Çiğdem YALÇIN Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde adalete erişim sorunu: Mahkeme kararlarında cinsiyet ayrımcılığı olarak kadına yönelik şiddet - Nisan KUYUCU 8 Mart [...]

Yıl 2015 – Cilt 7 – Sayı 12022-12-22T13:35:39+03:00

Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 2

2022-12-22T13:32:56+03:00

2014.6.2.  güz DERGİPARK Makaleler Geçiş dönemi adalet mekanizmasında kadınlara ne oluyor? Tecavüz suçu ve Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ele alınışının incelenmesi - Bilge ŞAHİN   Türkiye’de insan ticareti: Feminist bir analiz - Ceren BAYKOTAN Mekân ve Mekânın Algılanış Biçimleri: Halide Edib Adıvar’ın Otobiyografisi Mor Salkımlı Ev Üzerine Bir İnceleme - Manolya HARNUBOĞLU Çocukluğun Gecelerini Soğutan Bugünde Sesini Arayan Bir Kadın: Tezer Özlü - Nihan BOZOK Meral AKBAŞ Devlet ve diaspora çıkmazında feminizm: Türkiye'deki İranlı sığınmacı kadınların toplumsal dışlanma ve gündelik direniş deneyimleri - Sanam VAGHEFİ Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: [...]

Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 22022-12-22T13:32:56+03:00

Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 1

2022-12-22T13:31:40+03:00

2014.6.1.  bahar DERGİPARK Makaleler Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi - Aynur DEMİRDİREK  Sokakta bir gazeteci: Suat Derviş - Feryal SAYGILIGİL Cinsiyet, teknoloji ve kent: otomobilin muğlak heteronormativizmi - Elifhan KÖSE Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye'de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri - Esra SARIOĞLU Alan Araştırması Deneyimini Tartışmaya Açmak: İçeriden ya da Dışarıdan Olmak, Çoğul Kimlikler ve Toplumsal Cinsiyet - Göze ORHON Sinemada Kamusal/ Özel Alan Ayrımı Örneği: Demir Leydi - Duygu ÇAYIRCIOĞLU Eleştiren ile Eleştirilenler Arasında Nazik Karşılaşmalar: Pro Feminist bir Yaklaşımla Trabzon’da [...]

Yıl 2014 – Cilt 6 – Sayı 12022-12-22T13:31:40+03:00
Go to Top