• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Münevver Başman, Senanur Turgut, Kader Serezli

  • Tarih: 30 Mayıs 2024

Toksik erkeklik; erkeklerin baskınlığını, kadınların değersizleştirilmesini, homofobiyi, şiddeti teşvik eden, tutucu erkek özellikleridir. Toplumun erkeklere yüklediği davranış kalıplarını ve erkeklerin bu davranış kalıplarına uygun hareket etmeye çabalarken kendilerine ve çevrelerine verdikleri zararların tümü şeklinde tanımlanabilir. Bu araştırmanın amacı erkeklerde toksik erkekliği değerlendirecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubu, 18 yaş ve üzeri 407 erkekten oluşmaktadır. Çalışmanın ilk aşaması olan Açımlayıcı Faktör Analizinde (AFA) 299, ikinci aşaması olan ölçüt geçerliğinde ise ilk aşamadan bağımsız 108 erkeğin verisi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analiziyle ölçme aracının üç alt boyut (Baskınlık, Güç, Kırılganlık) ve 32 maddeden oluştuğu sonucuna ulaşılmış ve üç faktörlü ölçeğin toplam varyansı %48.93 açıkladığı görülmüştür. Ölçek için iç tutarlık katsayıları incelenmiş ve toplam ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçek son haline getirildikten sonra geçerlik çalışması için Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde geliştirilen Toksik Erkeklik Ölçeği ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bulgular Toksik Erkeklik Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğuna işaret etmektedir.

erkeklik ölçek geliştirme toksik maskülinite toplumsal cinsiyet güvenilirlik

Münevver Başman, Senanur Turgut, Kader Serezli