• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Simel PARLAK
    Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey

    Halil EKŞİ  
    Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Bu araştırmada, suça sürüklenmiş kız çocuklarının ahlaki konumları ve suça yönelik algılarını belirlemek amacıyla feminist etik yaklaşımı temelinde, kız çocuklarının suça yönelik algıları ve ahlaki konumları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırmada, suça sürüklenmiş çocukların ahlaki kimliklerinin ve suça yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla nitel araştırma modellerinden yorumlayıcı fenomenoloji deseni ve fenomenolojik desen türünde yaygın olarak kullanılan görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme ve ölçüt örnekleme ile seçilen altı kişiden oluşmaktadır. Ölçüt olarak madde kullanımı veyahut şiddet kullanımı nedeniyle suça sürüklenmiş lisede okuyan kız çocukları belirlenmiştir. Elde edilen veriler analize sokulduğunda bulguların Sıra arkadaşının ne yapması gerektiğine dair düşünceler, şikâyet edip etmeme gerekçesi, şikâyet edip etmemeye ilişkin duygu, çocuğun sınav paralarını haftalık pazar alışverişi için annesine vermesine ilişkin düşünceler, davranışın sonucu, yaşanan durumda suçun neyi ifade ettiğine dair düşünceler, yapılacak doğru davranışın ne olduğundan emin olmadıkları olay veya durum, yaşadıkları durumda çelişkide bırakan nedenler, yaptığı eylemin doğru olup olmamasına ilişkin düşünceler, bugünden geçmişe baktığında yaptığı eyleme ilişkin değerlendirme başlıkları altında toplandığı görülmüştür. Elde edilen bulgularda her katılımcının ikilemi ve buna dair çözümü biricik olduğu göz önünde bulundurulmuş ve kendi bağlamı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Verilen cevaplar özen etiği care ethics çerçevesinde açıklanmaya çalışılmış ve suça sürüklenmiş 17-18 yaş arası kız çocuklarının Gilligan’ın ortaya koyduğu ahlaki çerçevede özen, kişilerarası ilişkiler ve bağlam çerçevesinde olguları değerlendirdiği görülmüştür.

Suça sürüklenmiş kız çocuğu, ahlaki kimlik, feminist etik

Simel PARLAK
Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey

Halil EKŞİ  
Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey