• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Atilla BARUTÇU
    Araştırma Görevlisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

    Naz HIDIR  
    Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı

  • Tarih: 1 Aralık 2016

Bu yazı, Türkiye’deki pro feminist babaların babalık rollerini erkeklik inşa süreçleri dâhilinde nasıl kurguladıklarını göstermeyi amaçlamakta ve bu kurgunun kendi çocukları üzerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ne gibi etkiler yarattığının ipuçlarını sunmaktadır. Türkiye’de, özellikle feminist hareketin de etkisiyle, 1980 sonrasında ataerkil aile yapısındaki geleneksel rollerde bazı kırılmalar olduğundan ve bununla bağlantılı olarak babalık rollerinde bazı değişimler yaşandığından bahsedilebilir. Öte yandan geleneksel babalık rollerinin, erkeklerin erkeklik inşasında ve aile ilişkilerinde hala etkili olduğu da söz konusudur. Bu dinamikler çerçevesinde, cinsiyet eşitliğini savunan, çocuk bakımına katılan ve kadın hareketi destekçisi olan pro feminist babaların, Türkiye’de Yeni Babalık için bir rol model olabileceği fikri, 22 erkeğin deneyim paylaşımları ile birlikte ele alınacaktır. Pro feminist babalığın dahi bazı noktalarda politik doğrucu erkeklikle kesiştiği ve pratikte değişimin erkekler için kolay olmadığı savunulacaktır.

Pro feminist Babalar, Babalık, Yeni Babalık, Erkeklik, Türkiye

Atilla BARUTÇU
Araştırma Görevlisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Naz HIDIR  
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı