• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Fatma Özlem TEZCEK
    Ordu Üniversitesi, Ünye İ.İ.B.F., İktisat Bölümü

    Özlem POLAT  
    Ordu Üniversitesi, Sos. Bil. Enst.,İktisat Ana Bilim Dalı

  • Tarih: 1 Haziran 2016

Bu makale Türkiye’de son dönemde ev-eksenli çalışan kadınların toplumsal cinsiyet konumlarından yola çıkarak kapitalizm ile ataerki arasındaki dinamik ve karmaşık ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda öncelikle İzmir’in gecekondu semtlerinden bir olan Muhittin Erener Mahallesi’nde ev-eksenli çalışan kadınlarla yaptığımız alan çalışmasının yöntemi sunulacaktır. İkinci olarak, alan çalışmasından yola çıkılarak, kapitalizmle ataerkillik arasındaki değişen ilişki bağlamında ev-eksenli çalışmanın özgünlüğü ortaya konulacaktır: sermaye ve erkek-egemenliğinin çıkarları doğrultusunda değersiz, görünmez kılınan üretim ve yeniden-üretim süreçlerinin ev-içindeki bütünlüğü. Üçüncü olarak, İzmir’deki alan çalışmamızın verileri ışığında, ev-eksenli çalışmanın bu özgünlüğünün toplumsal/tarihsel/teorik kaynaklarını detaylı şekilde arayacağız. Bu kısımda, büyük kentlerin özellikle kenar semtlerinde kadınların para kazanmaya yönelik ev-eksenli çalışmalarıyla geleneksel/feodal erkek egemenliği evin reisi olarak erkek etkisini yitirme sürecine girdiği öne sürülecektir. Son olarak, ev- eksenli çalışan kadınların harcadığı emeği değersizlikten, görünmezlikten kurtarabilmek için bu kadınların işçi sınıfının yeni/özgün üyeleri olarak kabul edilmeleri, güncel alan verileri ışığında yeniden değerlendirilecektir.

Ataerkillik, Küresel Kapitalizm, Toplumsal üretim ve Yeniden-üretim, Ev-Eksenli Çalışma, İzmir

Fatma Özlem TEZCEK
Ordu Üniversitesi, Ünye İ.İ.B.F., İktisat Bölümü

Özlem POLAT  
Ordu Üniversitesi, Sos. Bil. Enst.,İktisat Ana Bilim Dalı