• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Ebru İNAL  
    Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

    Nüket PAKSOY ERBAYDAR  
    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  • Tarih: 1 Haziran 2016

Afet eylem plan/programlarında toplumsal cinsiyet perspektifini kullanmak kadınların temel haklarına erişimleri açısından kaçınılmazdır. Bu çalışma, 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP ’nın toplumsal cinsiyet bakış açışıyla irdelenmesini amaçlamaktadır. UDSEP’de üç ana eksen, “Depremleri Öğrenmek” Eksen A , “Depremde Güvenli Yerleşme ve Yapılaşma” Eksen B , “Depremlerin Etkileriyle Baş Edebilmek” Eksen C bulunmaktadır. Bu çalışma, eylem planının Eksen C’de belirtilen stratejileri ve eylem maddelerini “toplumsal cinsiyete kör”, “toplumsal cinsiyet nötr” ya da “toplumsal cinsiyete duyarlı” olmak üzere üç kategoride değerlendirmektedir. Eksen C’de yer alan ‘‘Depremlere ve Diğer Afetlere İlişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi’’ hedefi doğrultusunda belirlenen strateji ve eylemler cinsiyete kördür. ‘‘Riskli birey grupları için özel düzenleme yapılması sağlanacaktır’’ stratejisi de toplumsal cinsiyet bakış açısından sorunludur. ‘‘Depremlere ve Diğer Afetlere Zamanında Hızlı ve Etkili Olarak Müdahale Edilebilmesinin Sağlanması’’ hedefi doğrultusunda belirlenen strateji ve eylemler kapsamında toplumsal cinsiyete duyarlı ifadeler bulunmamaktadır. UDSEP, Toplumsal cinsiyete duyarlı politika ve program yaklaşımı açısından önemli kısıtlılıklara sahiptir.

Afet, Afet Yönetimi, Risk, Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Afet Yönetimi, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP

Ebru İNAL  
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Nüket PAKSOY ERBAYDAR  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı