• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Mine EGBATAN
    ODTÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencisi

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Bu çalışmanın amacı, barış süreçlerinde başvurulan “geçiş dönemi adaleti” yaklaşımını kullanarak Türkiye’deki barış sürecine dair yeni bir tartışma alanı yaratmaktır. Geçiş dönemi adaleti, toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamaları ve kadınların aktör olarak barış sürecine katılımını teşvik edici özelliği bakımından ele alınmaktadır. Kadınların sorunlarına duyarlı ve onların barış sürecine aktif katılımının sağlandığı örneklere yer verilerek toplumsal cinsiyete duyarlı bir geçiş dönemi adaleti mekanizmasının demokratik ve kapsayıcı toplumlar için rolü tartışılacaktır. Küresel sivil toplum aktörlerinin uygulamalarından bahsedilerek barış süreçlerinde yerel ve küresel aktörleri içeren anlayışın önemine değinilecektir. Bu bağlamda Barış İçin Kadın Girişimi’nin barışla ilgili talepleri ve çalışmalarına da yer verilecektir.

kadınlar, barış, geçiş dönemi adaleti, küresel sivil toplum, çatışma

Mine EGBATAN  
ODTÜ Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencisi