• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Betül YARAR
    Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi

  • Tarih: 1 Haziran 2015

Bu makalede yoksulluğun küreselleşmesi ve kadın yoksulluğu sorunları bağlamında geliştirilen politikalar eleştirel bir gözle incelenmiştir. Makalenin amacı, ulusötesi örgütler tarafından üretilen, yerel düzeyde uygulamaya sokulan ve özellikle STK’lar üzerinden yürütülmeye çalışılan mikro politikaların ve çalışma programlarının içerdiği bazı temel sorunları ortaya koymaktır. Bu bağlamda yoksullukla ve kadın yoksulluğuyla mücadelenin STK’laşması, STK’ların geliştirdikleri politikalarla neo-liberal politikalar arasındaki etkileşimin sonuçları gibi olgular sorunların temel kaynakları olarak öne çıkmaktadır. Mikro çalışmalara yön veren başta STK’lar olmak üzere pek çok toplumsal aktörün yoksulluk ve kadın yoksulluğuna ve kadın hareketinin bu alanda etkin olan politikaların sınırlılıklarıyla yüzleşmesi ve kendi kavramsal setlerini ve ajandalarını gözden geçirmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca STK’ların devletin ve diğer kapitalist ajanların egemen makro politikalarıyla ilgili eleştirel bir bakış açısı geliştirmeksizin hareket etmesinin neo-liberalizmin hegemonyasını derinleşmesine neden olabileceği belirtilmiştir. Bütün bunlara bağlı olarak, makale yerel düzeydeki sosyolojik dinamiklere ve farklılıklara duyarlı, ancak makro-yapısal faktörleri de gören bir kadın yoksulluğuyla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi önerisiyle sonlandırılmıştır.

Yoksulluk, kadın yoksulluğu, kapitalist küreselleşme, neo-liberalizm, kadın hareketi, kadın STK’ları, feminizm, STK

Betül YARAR
Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi