• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar:

  Meva DEMİR KAYA  (Primary Author)
  Atatürk Üniversitesi
  Türkiye


  Figen ÇOK 
  BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
  Türkiye

 • Tarih: 

Kadınlar yakın ilişkilerinde herhangi bir çatışmadan kaçınmak ve ilişkilerini güvenceye almak amacıyla kimi zaman başkalarının istek, ihtiyaç ve beklentilerini kendininkinin önünde tutarak, geride kalarak kendilerini susturmaktadırlar. Bu ilişkisel sürece kadınların sahip oldukları duygu ve düşünceler ile çevresel faktörler eşlik edebilir. Bu araştırmanın amacı genç kadınların kendini susturmalarını iki farklı kentte yaşayan kadınlar üzerinde eğitim düzeyi ve ilişki durumu açısından incelemektir. Araştırma İstanbul ve Erzurum’dan eğitime devam eden ve etmeyen toplam 503 genç kadınla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kendini Susturma Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre kadınlarda kendini susturmanın ele alınan iki kentte yaşıyor olmaya ve eğitim düzeyine göre farklılaştığı bulunmuştur. Kendini susturma düzeyi konusundaki bulgular iki kentte ve farklı eğitim düzeylerinde kendilerini susturma düzeyi arasında bulunan farklar doğrultusunda yorumlanmaktadır. Öte yandan ilişki durumuna göre kendini susturma açısından anlamlı farklar bulunmamıştır. Bulgular kadın araştırmaları birikimi çerçevesinde tartışılmaktadır.

kendini susturma, genç kadınlar, çevre, eğitim düzeyi, ilişkiler