• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar:

  Elif BOZKURT 
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  0000-0003-1126-205X
  Türkiye

 • Tarih: 

Bu araştırmada, ABD’de birinci feminist dalganın oluşmasını sağlayan Oy Hakkı Hareketi’nin (1848-1920) halkla ilişkiler faaliyetleri incelenmektedir. Feminist hareketin kullandığı halkla ilişkiler faaliyetleri, “mor halkla ilişkiler” olarak kavramsallaştırılıp eleştirel halkla ilişkiler geleneğindeki kültürel-ekonomik modelin kuramsal çerçevesine yerleştirilerek aktivist halkla ilişkiler ve feminist literatüre yeni bir kavram kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kültürel-ekonomik halkla ilişkiler modelinde, toplumsal değişimin daha adil bir biçimde sağlanabilmesi için toplumsal yaşamda adaletsizlik üreten egemen anlatıların yıkılması ve yerine, halkla ilişkiler aracılığıyla yeni anlam setlerinin inşa edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu perspektiften, Oy Hakkı Hareketi’nin yeni anlam inşası oluşturmak için halkla ilişkiler faaliyeti olarak kullandığı güzel sanat dalları ve üretilen sanatsal ürünlerdeki feminist anlam inşaları, nitel araştırma yöntemi ve metin analizi tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Oy Hakkı Hareketi’nin ürettiği sanatsal ürünlerin, feminist mücadelenin argümanlarıyla kodlanarak feminist bir kimliğin, feminist kolektif kimliğin, uzun erimli mücadele yürüten feminist toplumsal bir hareketin oluşmasında ve Ağustos 1920’de kazanılan oy hakkı mücadelesinde derin etkileri bulunmaktadır.

Oy Hakkı Hareketi, Eleştirel Halkla İlişkiler, Aktivist Halkla İlişkiler