• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Selda TUNCER
    ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

  • Tarih: 1 Ocak 2012

Bu makalede feminizmle coğrafya arasındaki etkileşimi incelemeyi ve kadınların beşeri coğrafya alanında var olma mücadelelerini ortaya koymayı amaçlıyorum. Daha çok Britanya ve ABD kökenli iki büyük literatürü değerlendirerek, feminist akademisyenlerin yeni teorik ve metodolojik yaklaşımlarla beşeri coğrafya disiplinini nasıl etkileyip şekillendirdiklerine odaklanacağım. Bu niyetle, feminizm ve coğrafya arasındaki ilişkiyi, feminist coğrafyacıların bu disiplindeki rollerini tartışarak temel olarak bu alanda öne çıkmış belirli feminist coğrafyacıların çalışmalarını ele alacağım. Bu sayede feminist coğrafyanın gelişimini, zaman içinde farklı coğrafi odak noktaları olan çeşitli akımların ortaya çıkışını, zayıf ve güçlü yanlarını inceleyeceğim. Bunların ışığında feminizmin ve kadın coğrafyacıların beşeri coğrafya disiplininde varolma ve kabul edilme serüveninin izlerini süreceğim.

feminizm, beşeri coğrafya, kadın coğrafyacılar, feminist coğrafya çalışmaları

Selda TUNCER  
ODTÜ, Sosyoloji Bölümü