• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Cansu DAYAN

  • Tarih: 25 Aralık 2019

Türkiye’de yaklaşık 30 yıllık tarihiyle, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (TCKÇ) anabilim dalı, bir bilgi ve politika üretim alanıdır. Anaakım akademik disiplinlerden kendini bir toplumsal hareketin akademik karşılığı ve politik olma özellikleriyle ayırarak konumlandıran TCKÇ, sadece ataerkil sistem ve düzen eleştirisi değil, daha geniş ölçekli ontolojik, epistemolojik, metodolojik toplumsal gerçeklik sorgulamaları yapan çok yönlü, çok boyutlu ve disiplinler arası bir programdır. Bu araştırma, tarihsel gelişiminde etkili üç politik dönemin, TCKÇ anabilim dallarını Türkiye akademisinde nasıl bir pozisyona yerleştirdiğini Feminist Duruş Kuramı (FDK) bakış açısıyla tartışmayı hedeflemektedir. Buna göre, iki üniversitenin TCKÇ akademisyenleriyle yapılmış on yedi yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülakat ışığında, TCKÇ anabilim dallarının farklı politik konjonktürlerden nasıl etkilendiği ve konumlandırılmış akademik marjinalizasyonunu konumlandırılmış biraradalığa ulaştırabilme potansiyeli irdelenmiştir.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, Akademik Feminizm

Cansu DAYAN