• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Hande TOĞRUL
    Adult Program Director, The Inclusion Center for Community and Justice, Salt Lake City, Utah USA

    Emel MEMİŞ  
    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, Turkiye

  • Tarih: 1 Haziran 2011

Feminist İktisat ve Süregelen Atılımı Feminist iktisatçılar iktisat disiplinini çok disiplinli yöntem, yöntembilim ve düşünce sistemlerini alana dâhil ederek tamamen değiştirmeyi amaçlamışlardır. Feminist iktisat alanında bu makalede ancak kısaca özetleyebildiğimiz pek çok çalışma yapılmış ve uzun yollar kat edilmiştir. Feminist iktisatçılar büyük hayaller kurdular ve arzu edilen bir iktisatın güçlü temellerini oluşturdular. Elde edilen başarılar çok açıktır, ancak halen süreç bitmiş değildir, arzu edilene özlem devam etmektedir. Feminist iktisatçıların devam eden sıçrayışı, iktisat eğitiminde feminist pedagojiyi benimserken yazında bugüne değin oluşmuş bilgi birikimini ve yeni bilgileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yol, eğitim sistemi içerisinde ve dışında var olan baskıdan kurtulmayı sağlayacak; toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını ve toplumsal refahı iktisadi araştırmaların ve eğitiminin merkezinde tutacaktır. Önümüzdeki engeller büyüktür. Ancak, bu engeller iktisat disiplinini dönüştürmede yaratıcı araçların inşasında kullanılabilir.

feminist iktisat, pedagoji, yöntembilim, yöntem, toplumsal cinsiyet

Hande TOĞRUL  
Adult Program Director, The Inclusion Center for Community and Justice, Salt Lake City, Utah USA

Emel MEMİŞ  
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, Turkiye