• First Language: Turkish

  • Subjects:  Women’s Studies

  • Journal Section: Research Article

  • Authors: Ezgi Pehlivanli Kadayifci

  • Dates: 26 Mayıs 2019

Bu çalışmada, “ Toplumsal Cinsiyet Temelli Mühendislik Kültürü” kavramsal aracını kullanarak, yakın
zaman Türkiye’sinde toplumsal cinsiyet temelli mühendislik kültürünün inşasını anlamaya çalıştım.
Mühendislik mesleği toplumsal olarak saygın bir meslek olarak inşa edilmiştir ve fakat bu mesleği icra
edenler ile ilgili idealize edilen imge toplumsal cinsiyet temellidir. Bu çalışmada ele alınan iki ayrı yaş
grubundan mühendisler arasında iki ayrı algı farklılığı yaratmaktadır. İlki, geç yaş grubu mühendisler
için mühendislik mesleği Türkiye’de saygınlığını kaybetmiş, ancak yıllar içinde kadın mühendislerin
mücadelesi sayesinde mesleğin toplumsal cinsiyet temelli yapısında iyileşme olmuştur. Genç yaş
grubu ise söz konusu iki konu üzerinde farklı görüş bildirmiş; mühendisliğin hala saygınlığını
koruduğunu belirtmiş ve toplumsal cinsiyet temelli yapıda önemli bir değişiklikten bahsetmemiştir.
Yukardaki önermeler ve kuramsal araç doğrultusunda, Ankara’da bir fabrika ve iki atölyede katılımcı
gözlem metoduyla etnografik çalışmalara ek olarak, kırk üç adet kadın ve erkek mühendis ile
derinlemesine mülakat yapılmıştır. Cevaplayıcılar, esas olarak 40 yaş ve üstü ve 40 yaş ve altı olmak
üzere iki yaş grubundan gelmektedir. Mülakatlar, katılımcıların meslekleri hakkında algıları, toplumdan
aldıkları tepkiler, okul ve iş hayatı deneyimleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Temelli Mühendislik Kültürü, Türkiye, Dönüşüm, Mühendis

Ezgi Pehlivanli Kadayifci