• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Gül YAŞARTÜK
    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

  • Tarih: 1 Ocak 2010

Aile içi şiddet erkek egemen ideolojinin başka bir deyişle ataerkilliğin bir ürünüdür. Bu bağlamda kadın yönetmenlerin aile içi şiddeti ele alırken, erkek egemen söylemin dışında bir yorum getirip getirmedikleri, kadınların kendi yaşamlarına dair tecrübelerini kadın bakış açısından, kadınları özne konumuna oturtarak ve kadınları nesneleştirmeden sunup sunmadıkları önemli sorular olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980 sonrası Türkiye Sineması’nda kadın yönetmenlerin sayısı artmıştır ve kadın yönetmenlerin kadın öyküleri anlatan filmler çektikleri gözlenmiştir.

Kadın yönetmen, kadın bakış açısı, erkek egemen bakış açısı, kadın karakter, aile içi şiddet

Gül YAŞARTÜK  
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü